1. Chia thừa kế đất đai theo di chúc hoặc theo pháp luật ?