Trả lời:

Bộ luật Hình sự năm 2015 (Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định 07 tội phạm tham nhũng gồm:

+ Tội tham ô tài sản (Điều 353);

+ Tội nhận hối lộ (Điều 354);