1. Tài sản chung của vợ chồng được hiểu như thế nào?

Trong khuôn khổ của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, vấn đề về tài sản chung của vợ chồng đang là một khía cạnh quan trọng được quy định một cách cụ thể. Theo Điều 33 của luật, tài sản chung của vợ chồng bao gồm nhiều thành phần đa dạng, mỗi thành phần này đều đóng góp vào sự phồn thịnh và ổn định của gia đình trong thời kỳ hôn nhân.