Dịch vụ thu hồi Nợ: 

Đối với công tác thu hồi nợ, rất nhiều doanh nghiệp đã đề ra quy chế riêng như: Quy định về việc đề ra mục tiêu thu hồi nợ; chế độ khen thưởng đối với các nhân viên thu hồi nợ; quy chế đào tạo bí quyết đánh giá, chỉ đạo và công tác thu hồi nợ. Mục tiêu của các quy chế thu hồi nợ của doanh nghiệp là tạo ra khung mẫu về công tác thu hồi nợ cho các nhân viên, giúp các nhân viên thu hồi nợ làm tốt nhiệm vụ của mình