Đặc điểm của hợp đồng góp vốn bao gồm:

  1. Hợp đồng góp vốn có thể có nhiều bên tham gia và được phép thay đổi chủ thể góp vốn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
  2. Đối tượng hợp đồng góp vốn là tiền, tài sản, công sức mà các bên thỏa thuận đóng góp.
  3. Mục đích hợp đồng góp vốn rất đa dạng miễn không trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.