1. Quy định chung về quyền với tài sản

Khái niệm về tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 được hiểu là: