Điều đầu tiên cần lưu ý là việc quyết định thu hồi đất phải đã có hiệu lực thi hành. Tức là, quyết định này đã được ban hành và thông báo một cách công bằng đến người có đất bị thu hồi. Việc này đảm bảo rằng người dân được thông tin đầy đủ và có thời gian để chuẩn bị cho việc thực hiện quyết định này.