1. Người chồng vũ phu vợ có quyền ly hôn không ?

Thưa Luât sư vợ chồng tôi mới kết hôn được 5 tháng nhuqng từ khi kết hôn tới giờ anh ta thường xuyên đánh đập tôi, chửi mắng xúc phạm tôi. Tôi đã tha thứ cho anh ta nhiều lần nhưng anh ta vẫn chứng nào tật ấy không chịu thay đổi nên tôi quyết định làm đơn ly hôn. Vợ chồng tôi cũng chưa có con chung hay tài sản chung gì .