Ly hôn thuận tình không cần ra Tòa?

Ly hôn thuận tình” hay “Ly hôn đồng thuận” là thủ tục yêu cầu Tòa án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn (Điều 55 Luật hôn nhân gia đình) cho vợ chồng. Do đó thủ tục ly hôn thuận tình có những điểm nổi bật sau:

  • Giải quyết ly hôn thuận tình Tòa án sẽ không cần mở phiên Tòa, quy trình thủ tục ly hôn thuận tình cũng không bao gồm các bước yêu cầu người ly hôn đến Tòa án để tiếp cận và công khai chứng cứ như thủ tục khởi kiện dân sự khác.